Disclaimer

Disclaimer voor https://www.impexdermatologie.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.impexdermatologie.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Impex Dermatologie. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

De informatie op impexdermatologie.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Helaas kunnen fouten niet altijd worden voorkomen. Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden verder onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de juiste behandelmethode, toepassing van cosmetica, enzovoorts, dan wel een huidtherapeut of specialist te raadplegen.

Deze website is niet bedoeld om persoonlijke (para-)medische adviezen te geven en vervangt in géén geval een behandeling of consult.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Impex Dermatologie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Impex Dermatologie.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Impex Dermatologie te mogen claimen of te veronderstellen.

Impex Dermatologie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Impex Dermatologie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.impexdermatologie.nl op deze pagina.